Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Aan de Eindgebruiker is voor of bij de initiële aanschaf van de AccountView Software licentie de voorwaarden van de onderhoudsovereenkomst, de algemene licentievoorwaarden en de licentievoorwaarden van de AccountView integratietools ter beschikking gesteld.

2. De Eindgebruiker verklaart dat deze zich heeft geconformeerd aan de voorwaarden van die overeenkomst en de algemene licentievoorwaarden en het betreffende formulier daartoe heeft ondertekend. Door ondertekening van deze aanvullende akkoordverklaring verklaart de Eindgebruiker zich ook akkoord met de toepassing van deze voorwaarden op de BrancheView uitbreidingsmodules.

3. BrancheView verklaart dat het onderhoud en het gebruik van de BrancheView uitbreidingsmodules wordt geleverd conform de voorwaarden zoals deze reeds door AccountView aan de Eindgebruiker ter beschikking zijn gesteld. De support op deze modules wordt geleverd via uw AccountView dealer of via support@brancheview.eu.

4. Leveringen van nieuwe versies, updates en patches van BrancheView uitbreidingsmodules geschieden uitsluitend op digitale wijze via mail of download via het Internet. Versies van BrancheView uitbreidingsmodules horen bij versies van uw AccountView programmatuur. Voordat de Eindgebruiker een nieuwe AccountView versie installeert zal deze controleren of een nieuwe versie van de BrancheView uitbreidingsmodules nodig c.q. reeds beschikbaar zijn. Uiterlijk drie maanden na verschijning van een a-versie kan een bijbehorende versie van een BrancheView uitbreidingsmodule worden aangevraagd (levering zal uiterlijk binnen één maand plaatsvinden).

5. Deze aanvullende akkoordverklaring heeft betrekking op de door BrancheView geproduceerde programmatuur en door u bestelde uitbreidingsmodules zoals die in de “Specificatie BrancheView modules” is vermeld. De specificatie vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze akkoordverklaring. De definitieve specificatie wordt meegeleverd bij de uitgifte van de software. Bij wijzigingen in de BrancheView licentiesamenstelling wordt een nieuwe specificatie aan de Eindgebruiker ter beschikking gesteld.

6. Deze akkoordverklaring vangt aan op de in de “Specificatie BrancheView modules” vermelde ingangsdatum.

7. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.