Gebruiksvoorwaarden

Akkoordverklaring

Het bezoeken van de website van BrancheView of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruikersreactie

BrancheView is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van BrancheView stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie en alle reacties anders dan persoongegevens die u via de website naar BrancheView verstuurt geen inbreuk doen op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. BrancheView behoudt zich het recht om alle informatie en alle reacties anders dan persoongegevens te gebruiken op iedere door BrancheView wenselijk geachte wijze.

Toegang tot beschermde gebieden

Toegang tot en gebruik van met wachtwoord beschermde gebieden op onze website is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Gebruikers van deze gebieden zijn volledig verantwoordelijk voor de omgang met en bescherming van wachtwoorden. BrancheView kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van verstrekte wachtwoorden.

Links naar websites van derden

BrancheView vermeldt op haar website links naar andere sites. BrancheView is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de omgang met privacygegevens van deze websites, zelfs al bevatten deze websites (een van de) logo´s van BrancheView. BrancheView kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op deze gekoppelde sites bevinden.

Links naar onze site

U mag links opnemen naar (een van) de geregistreerde domeinnamen van BrancheView voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden is het u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan op een website of in een emailbericht een link op te nemen naar (een van) de geregistreerde domeinnamen van BrancheView. Voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden geldt dat het koppelen van (een gedeelte van) de website van BrancheView aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Het gebruik van (een van) onze logo´s en schermafbeeldingen
U mag onze schermafbeeldingen en logo´s gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. U kunt verzoeken voor commercieel gebruik sturen naar sales@brancheview.eu.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van BrancheView. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video´s, logo´s pictogrammen of html-code, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van BrancheView of derden.

Uitsluiting van garanties

Voor zover toegestaan op grond van het ter zake toepasselijke recht verleent BrancheView geen enkele garantie (uitdrukkelijk noch stilzwijgend) ter zake van de diensten, informatie, producten en overige inhoud (waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, informatie, producten en overige inhoud afkomstig van derden) welke zich bevinden of toegankelijk zijn vanaf deze website.

Aansprakelijkheid

BrancheView is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgenschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de gegevens op deze website of een aan de site gekoppelde websites.

Veiligheid

Wij wijzen u er op dat met het downloaden van een (deel van) deze website en het gebruiken en/of downloaden van informatie en/of software van deze website tevens virussen kunnen worden geïmporteerd die de goede werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. BrancheView laat met regelmaat viruscontroles uitvoeren om zo veel mogelijk te waarborgen dat deze website virusvrij blijft. BrancheView kan echter geen virusvrijheid garanderen.

Deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op BrancheView B.V.
BrancheView houdt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Ingrijpende veranderingen worden op onze website bekend gemaakt.

Vragen en suggesties

Als u vragen of suggesties heeft over deze gebruiksvoorwaarden dan kunt u contact opnemen met BrancheView. U kunt een email sturen naar sales@brancheview.eu. Schriftelijke communicatie kunt u richten aan: BrancheView B.V., Postbus 620, 5400 AP, Uden.

BRANCHEVIEW BIEDT GEEN GARANTIES, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, AAN EEN PERSOON OF INSTELLING, TEN AANZIEN VAN DE GEBODEN INFORMATIE. DEZE DIENT TE WORDEN AANVAARD IN DE VORM WAARIN ZIJ WORDT VERSTREKT. VERDER GELDEN GEEN VOORWAARDEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE ACTUALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEOOGD DOEL. BRANCHEVIEW ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN OF AANSPRAKELIJK GESTELD KUNNEN WORDEN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARBIJ INBEGREPEN BIJZONDERE, INDIRECTE EN VOORTVLOEIENDE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN, OF VOORTVLOEIT UIT, DE HIER GEBODEN INFORMATIE.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DE GEBODEN INFORMATIE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD OF VERSPREID WORDEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, NOCH IN DRUK NOCH VIA ELEKTRONISCHE OF MECHANISCHE MEDIA ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE DIRECTIE VAN BRANCHEVIEW.